หน่วย : บาท

กองทุน ขายผ่านช่องทาง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
(เอไอเอ)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(เอไอเอ)
ราคาขายหน่วยลงทุน
(บลจ.)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(บลจ.)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ  ABSM ตัวแทน 24 มิ.ย. 2564 49.3470 49.3471 49.3470 49.8406 49.3470 3,130.75
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 1 SCBSEA ตัวแทน 24 มิ.ย. 2564 13.0721 13.0722 13.0721 13.2121 13.0721 6,041.88
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund  TMBGF ตัวแทน 23 มิ.ย. 2564 13.7188 13.7189 13.7188 13.8561 13.7188 2,977.24
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม  KF-CINCOME ตัวแทน, ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 11.9649 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1,517.87
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์  ABWOOF ตัวแทน 23 มิ.ย. 2564 16.8898 16.8899 16.8898 17.1432 16.8898 421.85
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  KKP GNP ตัวแทน 23 มิ.ย. 2564 18.1993 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5,006.34
กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index  TMBUS500 ตัวแทน 23 มิ.ย. 2564 28.9038 28.9039 28.8749 29.1929 28.8749 2,349.48
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น  AIA-ST ตัวแทน 24 มิ.ย. 2564 10.0313 10.0314 10.0313 10.0314 10.0313 2,638.92
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์  AIA-IC ตัวแทน 24 มิ.ย. 2564 10.1947 10.1948 10.1947 10.1948 10.1947 6,546.19
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์เซท 50  AIA-ES50 ตัวแทน 24 มิ.ย. 2564 11.4019 11.4020 11.4019 11.5850 11.4019 9,623.71
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทยอิควิตี้  AIA-TEQ ตัวแทน 24 มิ.ย. 2564 11.5359 11.5360 11.5359 11.7212 11.5359 8,474.76
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่  AIA-THDIS ตัวแทน 24 มิ.ย. 2564 11.5957 11.5958 11.5957 11.7819 11.5957 665.56
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์  AIA-GCA ตัวแทน 23 มิ.ย. 2564 10.4078 10.4079 10.4078 10.5749 10.4078 59.52
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์  AIA-GMA ตัวแทน 23 มิ.ย. 2564 10.8819 10.8820 10.8819 11.0567 10.8819 121.01
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์  AIA-GAA ตัวแทน 23 มิ.ย. 2564 11.3858 11.3859 11.3858 11.5686 11.3858 436.99
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า  KFAFIX-A ธนาคารกรุงศรี 24 มิ.ย. 2564 11.1901 11.1902 11.1901 11.1902 11.1901 23,402.74
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์  KFSPLUS ธนาคารกรุงศรี 24 มิ.ย. 2564 21.3489 21.3490 21.3489 21.3490 21.3489 66,351.46
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า  KFHAPPY-A ธนาคารกรุงศรี 24 มิ.ย. 2564 10.4310 10.4311 10.4310 10.4833 10.4310 1,603.22
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้  KFSEQ ธนาคารกรุงศรี 24 มิ.ย. 2564 24.1247 24.1248 24.1247 24.2454 24.0041 1,292.33
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า  KFENS50-A ธนาคารกรุงศรี 24 มิ.ย. 2564 23.8568 23.8808 23.8329 23.8808 23.8329 2,221.37
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม  KF-CSINCOM ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 11.7019 11.7020 11.7019 11.8190 11.7019 8,073.55
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า  KFHASIA-A ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 11.4971 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 916.03
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์  KF-HEUROPE ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 20.7005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3,499.49
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม) 1 PRINCIPAL GOPP-C ธนาคารกรุงศรี 22 มิ.ย. 2564 21.5521 21.5522 21.5521 21.5522 21.5521 6,971.03
กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  UOBSJSM ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 21.3340 21.3341 21.3340 21.6541 21.3340 2,561.89
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า  KFACHINA-A ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 13.7183 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11,566.78
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า  KFHEALTH-A ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 12.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3,998.56
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า  KFHTECH-A ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 21.3814 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4,803.73
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า  KFGBRAND-A ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 13.2175 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3,452.21
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป  KKP SG-AA ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 15.9514 15.9515 15.9514 16.0368 15.9514 6,985.76
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป  ONE-UGG-RA ธนาคารกรุงศรี 23 มิ.ย. 2564 38.2866 38.2867 38.2866 38.9012 38.2866 17,611.56
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ  B-TREASURY ธนาคารกรุงเทพ 24 มิ.ย. 2564 11.2319 11.2320 11.2319 11.2320 11.2319 37,563.86
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้  BFIXED ธนาคารกรุงเทพ 24 มิ.ย. 2564 12.5761 12.5762 12.5761 12.5762 12.5761 35,714.00
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล  BTP ธนาคารกรุงเทพ 24 มิ.ย. 2564 48.1133 48.1134 48.1133 48.1134 47.6322 11,294.62
กองทุนเปิดบัวแก้ว  BKA ธนาคารกรุงเทพ 24 มิ.ย. 2564 41.9678 41.9679 41.9678 41.9679 41.5482 2,711.14
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน  B-INFRA ธนาคารกรุงเทพ 24 มิ.ย. 2564 31.5471 31.5472 31.5471 31.5472 31.2317 2,171.63
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย  B-ASIA ธนาคารกรุงเทพ 23 มิ.ย. 2564 16.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4,477.35
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล  B-GLOBAL ธนาคารกรุงเทพ 22 มิ.ย. 2564 16.2468 16.2469 16.2468 16.4093 16.2468 2,108.56
กองทุนบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์  BCARE ธนาคารกรุงเทพ 22 มิ.ย. 2564 41.9681 41.9682 41.9681 41.9682 41.5485 4,974.63

จำนวนข้อมูล : 39

1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่แสดงอยู่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก