มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

(สามารถค้นหาย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน)